X
تبلیغات
رایتل

نگرش مدیریتی نسبت به تصمیمات راهبردی :

دوشنبه 2 اسفند 1389 ساعت 02:33

 افزایش رضایت مندی ازمحصول

اصغرشرفی


چکیده:

شناسایی و مقایسه کردن تصمیمات دو مقیاس نسبت به نگرش های مدیریت نخستین نگرش حداکثر سازی رفتارفرموله کردن فرمولهای تصمیم استراتژیکیدر روندجهانی و نتایج استفاده از نگرش در ضمیمه تصمیمات استراتژیک است و ثانیا"نگرش مدیریت رفتار رضایت بخش نامید واستفاده آشکار تصمیمات استراتژیک موفق وکاربرد روشهای جهانی موفق در زمینه تصمیمات استراتژیک متمایل و تاییدی برای رفتار رضایت بخش در تصمیمات استراتژیک خارجی است .
چیز هایی که معمولا موجب کاهش در قلمرومدیران عالی می شود تصمیمات استراتژیک هستند .تصمیمات استراتژیک مهمترین چیزهادر قلمروشان یا در طول ملازمت آنهاست.در الگوی تصمیمات استراتژیک مدیران عالی گزینش های از استراتژی سازمان می دهند .استراتژی هدفی در جهت اثر بخشی ،انطباق یا هماهنگ سازی فرصتهاو تهدیدات محیطی با صلاحیت های سازمانی است .انتخاب استراتژی یک متغیر اساسی در تصمیمات راهبرد ی است .و آن به این معنی است که منابع کمیاب، تعهد عقلانی و انجام انتظارات برای موفقیت است .تصمیمات استراتژیک دارای پیچیدگی بالاو شامل مجموعه از متغیر های پویاست و آنها دارای ویژگی های معنی دار هستند زیرا از اهمیت وپیچیدگی آنها در انجام بهتر تصمیمات استراتژک استفاده می شود.

 اگر چه مدل فرایند تصمیم گیری استراتژیک از وظایف مشخص مدیران است در فرایند تصمیم گیری استراتژیک از تعریف آن مهم است، در فرایند مداوم ارزیابی گزینه ها برای رسیدن به هدف مورد انتظار بخشی از نقش سازنده تصمیم  و انتخاب مسیر انجام عمل مشابه برای رسیدن به اهداف است. بر اساس  یک حس اساسی استراتزی تصمیم گیری یک فرایند ی که از چرخه فرآیند مدیریت استراتژیک پیروی می کند انجام تصمیم استراتژیک در یک فرایند مشترک با انتخاب اهداف استراتژیک و حصول کمال وفراهم کردن اهداف وکوشش مستمر برای رسیدن اهداف دیگر به شناخت زیاد در موفقیت خارجی است. در این متن تعریف یک تصمیم استراتژیک موفق یکی از نتایج حصول به اهداف و به موانع آشکار و پنهان در رسیدن به موفقیت پایا دادن است، انتخاب به یک استراتژیک در مورد نتایج حصول اهداف یا شکست ان قضاوت می  نمایند .اگر چه آن الگویی برای تصمیم استراتژیک موفق وتمرکز روی نگرش مدیریت  در فرآیند تصمیم گیری در بین انتخابهای استراتژیک ،دوم تمرکز نگرشهای مدیریت در تصمیمات خارجی شان به طور برابراست، یک نتیجه از این مطالب می توان دست یافت، دادن وزن به گزینه ها و انتخاب یک تصمیم سازنده استراتژیک است دو تغییر عمده در استراتژی خارجی در انتخاب ابتدای این مقاله متمرکز است که اولین تغییر حداکثر سازی خارجی نامیده وآن توانایی فشار برای دست یابی به بهترین نتیجه ممکن از اهداف استراتژیک است .اگر انتخاب بهینه استراتژیک کاهش یابد نمی توان نتیجه حداکثر داشته وبنابراین توانایی سازنده تصمیم حداکثر استراتژیک نمی پذیرد .
تغییر دوم که رضایت بخشی خارجی نامیده می شود و فراهم کردن هدف استراتژیک از نتایج ساده موفقیت است، در رضایت بخشی سازنده تصمیم استراتژیک آگاهی ها وپذیرش ها که محدودیت ها در توانایی فرد در دست یابی اهداف بهینه به وجود می آورد به دنبال ارائه و شرح دادن رضایت بخشی خارجی که سازنده بهترین تصمیم استراتژیک مورد انتظار و کوشش های ممتاز این سطح از موفقیت که معمولا در یک حوزه استراتژیک است. هدف اساسی که در این مقاله به دنبال آن است عبارت اند :
1- آشکار کردن بیهوده گی وسعی در حداکثر سازی استراژی خارجی
 2 - عقیده به رضایت بخشی که روش بسیار مشابه از نتیجه استراتژی خارجی موفق
 آن مورد بر خلاف هر روش که ارائه شده به دنبال دو تصمیم استراتژیک درجهان واقعی تقویت اهداف ابتدایی این مقاله است.     
مورد برای افزایش استراتژی خارجی
مفهوم در رفتار حداکثر سازی ریشه اش در تئوری اقتصادی سنتی است چیزی که در اقتصاد شخصی مسلم فرض می شود این شخص فرایند دانش از خود یا از محیط خود  فرض می کند اگر چه نه کاملا روشن و تصور آشکا ر و کافی نیست. نخستین فرض اقتصاد شخصی مربوط به افزایش علاقه عملکرد شخصی شان است. اقتصاد دانان مطلوبیت از عملکرد و نیروی رضایت می دانند ،وجود مطلوبیت یک تصور شخصی است فرض این که اقتصادفردهست، دانش کامل به معنی رسیدن به افزایش مطلوبیت  وشامل دانستن بیشتر و دقیق اینکه هرکس انجام خواهد داد ارائه مطلوبیت بخشی از امور که اقتصاد فردی به تنهای خلاف امکان پذیری وزن عقلایی دیگر وانتخاب که مربوط به عمل افزایش مطلوبیت است این اقتصاد فرضی توان مالی فرد رایک مثال ممتاز از جهان واقعی که مدیر خواستار افزایش با ارائه تصمیم استراتژیک است بر طبق تئوری اقتصا د کلاسیک در سازمانها ی کسب کار مدیران از طرفداران عمده رفتارحداکثرسازی که از اهداف ابتدایی است ,رشد منابع و فروش می باشد البته این گونه اهداف دلیل اساسی برای وجود شرکت خصوصی می باشد.
"Milton firhedman"برای مثال هدف ضروری و مهم یک حداکثر سازی سود شرکت های تجاری است.
Philips avers'"" حداکثر سازی سود باید از هدف اساسی شرکت های تجاری باقی بماند. 'koplin' تقویت مشتری برای افزایش سود عدم کارایی در یک بخش از شرکت های تجاری معمولامعیار از شرکت حداکثر سازی سود است. بیشترین مازاد درآمد به هزینه که سازنده تصمیم مدیریت که فرضهای تصمیم گیری و تعقیب کارایی بیشتر در شرکت است .
اما پیگیری حداکثر سازی موفقیت قابل اطمینان نیست و سعی در حداکثر سودممکن است هدف کوتاه مدت برای سازمانهای کسب وکار که هزینه هایشان در بلند مدت در مقابل عملکرد اقتصادی آنهاست .بسیاری از اقتصادان پشنهاد کردن که اهداف بیشتر سازمانها ی تجاری حداکثر سازی سود است . برای مثال: در شرکت baumd  فروشها نقش ثانویه درتحصیل سود دارند . بر اساس دیده گاه او فروشها در نهایت خودشان اتفاق می افتد. همه آنها نیاز به  سابقه حداقل سود  در شرکتها ی کسب کار هستند،تکنولوژی پیشرفته نخستین هدف اقتصادی در افزایش رشد در دارایها است .
بر اساس یاداشتهای "mabry" افزایش فروش به طور هم زمان با حداکثر سازی سود پیگیری می شود." "yeuinjاز طرفداران حداکثر سازی از اهداف نخستین شرکت های تجاری است. موردی برای رفتار حداکثر سازی فرضیه هایی که سازندگان تصمیم مدیریت سعی در حداکثر سازی خروجی ها با تلاش  آنها در بلند مدت و تقویت به وسیله پاداش های ملموس شخصی است. اگرچه دلیل معتبر و قاطع که مدیران سازمانهای کسب کار به سوی رفتار حداکثز سازی برانگیخته شوند وجود ندارد .
آن حتی یک همبستگی پایدار بین اهداف حداکثر سازی وجبران مالی مدیران نشان می دهداختصاص دادن پاداش های بی حساب  وکتاب برای رفتار حداکثر سازی به نظر منطقی هست، چرا که مدیران باید به منظور حداکثر سازی محصول شان سطوح اشکار شکست به خودشان نسبت دهند برای این پدیده چیدین توضیح امکان پذیر وجود دارد .مدیران اجرایی :مدیران معمولا انتظار دارند که سهامداران سازمان کسب کار در نتیجه حداکثر سازی سهیم باشند . حداقل کارایی :یک قیمت نهایی حداقل برای هر واحد محصولات ممکن است هدف مدیران از جستجوی حداقل کارایی در سازمان با شند.
عدم اطمینان تصمیم گیرندگان :یک گروه از مدیران عدم اطمینان از دسترسی به هدف از لیاقت تصمیم گیرندگان آنهاست
شرایط ماندگاری :مدیران ممکن است پی برند که ماندگاری انها مستقل از تصمیم گیریشان  در رسیدن سود های بهینه بر ان شرکت است .
عملکرد واهداف شخصی :مدیران ممکن است دارای انتظارات شخصی برای رسیدن سطوح بالا تر اهدافشان باشند.
عدم تناسب، کمیابی از دلیل تغییرو تائید محصول برای حداکثرسازی استراتژیک خارجی پایان بخش هست .
موردی در مقابل افزایش استراتژی خارجی
موردی در مقابل رفتار حداکثر سازی به طور مشخص مفروضات بنیادی از مدل تصمیم سنتی که براساس تـئوری اقتصادی ایجاد شده است بر اساس این مدل
1- توانایی ایجاد نظم در اطلاعات مربوط به اهداف
 2-دریافت اطلاعات وتوانایی متمایز ساختن آنها
3- به طور واقعی چشم پوشی از اطلاعات نمی توانداتفاق بیفتد
محدودیت ها ومشکلات محیطی خیلی کم هستند حتی اگر بررسی کردن در جمع آوری اینها باشد .آن یک موضوع اساسی از این مقاله که این مفروضات ناقص و حداکثر سازی رفتار بیشتر تئوری کاربردی است
یتیرداکر می گوید: فرصتهایی که مفهوم حداکثر سازی سود بی معنااست خسارت  به وجود  می آورد [21] . اعلانیه هایی که بیشتر تجار نمی دانند حداکثرسازی سود چیست      {2} تکذیب سود حداکثر سازی اگر امکان بدست آوردن آن مشکل است [23]  حداکثر سازی سود مسئول رفتار اجتماعی از سازندگان تصمیم مدیریت است [24]سرانجام  که مدیران سطوح رضایت بخشی از سود در قبال حداکثر سازی سود.
بسیاری از گزارشات مستند نشان می دهد که مفهوم رفتار حداکثر سازی مسلما"مربوط به منابع سود نیست .اگرچه برای مثال سوالاتی اعم از اینکه اهداف یک سازمان کسب وکار که درجه اش مطمئنن از درجه یاهداف بزرگتر به طور اتوماتیک حداکثر سازی سودفراهم می کند .از طرف دیگر انتقاد مستند ازرفتار حداکثر سازی که دارای محدودیت های در دسترسی به اطلاعات یک سازنده تصمیم مدیریت و توافقات وعملکرد دقیق ومدیریت تجزیه و تحلیل ضروری برای حداکثر اهداف اقتصادی امکان پذیر می نماید[27]. چند انتقاد متفاوت از رفتارحداکثر سازی که شامل محدودیت های شناختی برای شروع بیشتر است از فرمانی که احتمالات حداکثر سازی که توانایی درک همه متغیر های مربوط برای ایجاد یک موقعیت و محدودیت های شناختی طبیعی بیشتر از رسیدن به حداکثر جلوگیری می کند . در نتیجه گیری که فرضیات بنیادی رفتار حداکثر سازی ناقص هستند اهداف ثابت نیستند باید دانست گزینه ها همیشه ناقص  هستند.
زیرا به دست آوردن اطلاعات کامل غیر ممکن است وانسان دارای محدودیت های شناختی است از دست یابی به همه ی گزینه ها جلوگیری می کند .
بسیاری از متغیر ها بدون تلاش قابل ملاحظه نمی تواند به آسانی به حداکثر سازی برسد بنابراین رتبه بندی دقیق عملکرد از اهداف شرکت یا گزینه های که عدم تشابه در حداکثر سازی محصول است .شاید از همه آمادگی جهت حداکثر سازی و عدم توجه به تـأثیرات محیطی مهمترین عامل جهت حداکثر سازی است ،چنین بی توجهی به تنهایی می تواند کار در مقابل تلاشهای طولانی مدت سازمان باشد.
نسبت دادن همه این محدودیت ها به رفتار حداکثر سازی باید انتظارات شخصی آنهادر سازنده تصمیم مدیریت و ترتیب دادن برای کاهش کمیت ها و ارزش قابل دست یابی است .ازهر حدا قل محدودیت های بازار یابی تصمیمات استراتژیک بوسیله تعریف مشخص می شود .نتیجه گیری مهم برای سلامتی طولانی مدت کل سازمان همیشه پیچیده اند .موضوع غیر دقیق وقابل ملاحظه و به هم پیوسته در محصول است .
تصمیمات استراتژیک نمی تواند همه مفروضات مهم حداکثر سازی ایجاد کند .در واقع همیشه نتایج شکست تلاشها برای انتخابهای استراتژی حداکثر سازی است یک موقعیت خارجی برای فراهم کردن تصمیم استراتژیک است .سازندگان تصمیم مدیریت بایدرضایت تقریبی در حداکثر سازی خارجی از تصمیمات استراتژیک شان جستجو کنند .
 موردی برای نتایج استراتژیک رضایت بخشی:
رضایت بخشی تقریبابه معنی  یک رضایت بخشی بهینه که منجر به عمل می شودسازنده  تصمیم رضایت بخش متفاوت ازسازنده تصمیم حداکثر سازی درمحدودیت هاست هر دو محدودیت خارجی و داخلی دارای معقولیت جهانی در رفتار استنباطی وانتخاب از فرایندها برای اخیر است .
ماهیت رفتار رضاریت بخشی وابسته به ویژگی های قطعی از سازنده تصمیم بر مثال هر فردی دارای آرزوهاوسطح انتظار که بر ادراکات فردی پا فشاری می کند موضوع اصلی از مفهوم رضایت بخشی انتخاب از میان گزینه ها سازندگان تصمیم در پیگیری رضایت بخشی محصولات است.
 �گفته های مارچ وسایمون �
بیشتر تصمیم گیری انسان چه فرد و سازمانی مربوط به دست اورد و گزینش از میان گزینه ها ی قانع کننده است .
تنها در موارد ویژه که مربوط به دستاورد و انتخاب گزینه های بهینه است .رفتار رضایت بخشی زمانی رخ می دهد که سازنده تصمیم مدیریت تشکیل یک سطح امکان پذیر از تمایل و سپس تحقیقات برای پیدا کردن گزینه ها که به سطح بهینه دست یابیم به زودی ایجاد یک گزینه رضایت بخشی کهجست وجو علمی سازنده تصمیم متوقف نسبت به اجرا که منجربهرضایت بخشی از عمل می شود .
گفته های سا یمون :
سازنده تصمیم چند انتظار رسمی اینکه چگونه او باید گزینه مناسب پیدا کنند .به زودی او [یافته های ]برای انتخاب یک گزینه ورسیدن سطحی از انتظار او [پایان دادن ]به تحقیق و[انتخاب]آن گزینه است .
آن فرایند از رسیدن به انتخاب قطعی ورضایت بخشی که به وسیله چندین محدودیت در بین چیزهای که سازنده تصمیم باید اجرایی باشد .این بیان از امور بر چسب مقبولیت حرکت کردن به وسیله ی سایمون ارائه شده است و آن هست اثبات نخستین توضیح برای مورد رضایت بخشی رفتار است [34]
محدودیت های حرکات معقولیت سازنده تصمیم در چندین روش:
*اطلاعات ؛سازنده تصمیم عقلانی ممکن فاقد اطلاعات یا فاقد اطلاعات درست باشد ،باید فرایندتصمیم گیری یک مسئولیت دائمی به نظر آید ،فرآیندی که اطلاعات آن هیچ وقت کاملا"مربوط و مناسب وقابل آزمایش نیست. محدودیت های قیمت وزمان :در سازمانهای رسمی از همه نوع از برنامه زمانی برای رسیدن به بودجه پیروی می کند .اگر چه فرمانی جدی تر و منحصر به فرد که تعداد تحول امکان پذیر از عمل می توان به دست آورد .
محدودیت های شناخت؛استعداد ذهنی انسان برای تدوین و حل مشکلات پیچیده بسیار کوچک است [198و  و34]این محدودیت شناخت نیاز انسان به سازنده تصمیم و تدوین مدلهای ساده از موقعیت های جهان واقعی و کاربرد مناسب آنهاست
محدودیت های شناخت؛استعداد ذهنی انسان برای تدوین و حل مشکلات پیچیده بسیار کوچک است [198و  و34]این محدودیت شناخت نیاز انسان به سازنده تصمیم و تدوین مدلهای ساده از موقعیت های جهان واقعی و کاربرد مناسب آنهاست . در این خلاصه البته محدودیت انسان در سازنده تصمیم استعداد فکری برای بررسی متغیرهای متعدد و پیچیده هست .نیاز به کاهش پیچیدگی از طریق فراهم آوردن موقعیت تصمیم گیری یک بخش در بین ادراک از تقسیم سازنده انسان وجود دارد .
محدودیت های قیمت وزمان :در سازمان های رسمی از همه نوع از برنامه زمانی بر دستیابی به بودجه پیروی می کند اگر چه فشارهای زمانی جدی تر ومنحصر به فرد که تعداد تحول امکان پذیر از عمل می توان بدست اورد.
محدودیت های شناخت :استعداد ذهنی انسان برای تدوین وحل مشکلات پیچیده بسیار کوچک است {198 وp  و34 }.این محدودیت شناخت نیاز انسان به تصمیم سازنده تدوین مدل های ساده از مو قیعت های جهان واقعی کاربرد مناسب انهاست در این خلاصه البته محدودیت انسان درتصمیم سازنده استعداد فکری برای بررسی متغیر های متعدد وپیچیده هست که نیاز به کاهش پیچیدگی
از طریق فراهم اوردن موقعیت تصمیم گیری یک بخش در بین ادراک از تصمیم سازنده انسان وجود دارد .

شکل 1 :مثال های از مفهوم عقلایی محدود است در این بخش تعیین این که سازند ه ی تصمیم عقلایی چه کسی است در شرایط کلی از اهداف مدیریت است دریافت انواع مختلف اطلاعات از محیط است .سه تا از محدودیت های ابتدایی سازنده ی تصمیم را در بدست اوردن وعرضه ی این اطلاعات محدود می کند.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد